โปรโมชั่นโรงแรมในญี่ปุ่นราคาพิเศษ (Hotel Special Deals) คลิกเลย!!

จองโรงแรมในเครือของญี่ปุ่น

โรงแรมราคาประหยัด ติดสถานีรถไฟฟ้า ฟรี wifi และอาหารเช้า กว่า 200 สาขาทั่วญี่ปุ่น
Toyoko Inn คลิกที่นี่
Hotel Route Inn คลิกที่นี่
จองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาถูก

1.2.56

การขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Visa)

อัพเดตล่าสุดการขอวีซ่าญี่ปุ่นต้องยื่นผ่านทาง JVAC หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น
ที่ชั้น 15 ยูนิต C อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ บางรัก โทร. 02-632-1541
จาก BTS ทางออก 4, MRT ทางออก 2 ไปที่อาคารสำนักงาน ลิฟท์ Low Zone
การรับยื่นคำร้อง จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. (ไม่พักกลางวัน)
การรับคืนหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. (ไม่พักกลางวัน)
เสาร์ 8.30 - 12.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ อย่างน้อย 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ JVAC รับคำร้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทั่วไป (Single) 1,120 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าทั่วไป (Multiple) 2,260 บาท
ค่าบริการ 535 บาท
ชำระเงินวันยื่นเลย ถ้าไม่ผ่านจะคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ในวันรับหนังสือเดินทาง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่นี่เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น
1) หนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีเล่มเก่าให้นำมาแสดงด้วย
2)
ใบคำร้องขอวีซ่า
3) รูปถ่าย 2x2 นิ้ว สีหรือขาวดำ มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ต้องเป็นรูปที่ถ่ายชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ
4)
แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
5) ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6) ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาลาพักร้อน) ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจาก กระทรวงพาณิชย์
ในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
ในกรณีของผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
7) ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากที่เดิน ทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล ใบสำคัญกาสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด
8) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ที่ยื่นคำร้องหรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จาก หนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวใน ความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
อ้างอิงจากเว็บไซต์
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2078503, 02-6963003
บรรยากาศการยื่นขอวีซ่าที่ JVAC

 

คนไปรอกันแต่เช้า ประตูเปิดให้เข้ารับบัตรคิวเวลา 7.30 น.

หลังจากรับบัตรคิวแล้ว เข้าไปรอด้านในรอเรียกตามคิว เริ่ม 8.30 น.

คนเยอะมากถึงมากที่สุด แนะนำไปรอกันตั้งแต่เช้า
รับบัตรคิว 7.30 จะยื่นเสร็จประมาณ 9.30 น.
เพื่อนๆ บางคนไปกันสาย รับบัตรคิว 11 โมง กว่าจะเสร็จเกือบ 4 โมงเย็นเลย

ตั๋วเครื่องบินและแพคเกจทัวร์ไปญี่ปุ่น

Travel NT