โปรโมชั่นโรงแรมในญี่ปุ่นราคาพิเศษ (Hotel Special Deals) คลิกเลย!!

1.2.56

การขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Visa)

อัพเดตล่าสุดการขอวีซ่าญี่ปุ่นต้องยื่นผ่านทาง JVAC หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น
ที่ชั้น 15 ยูนิต C อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ บางรัก โทร. 02-632-1541
จาก BTS ทางออก 4, MRT ทางออก 2 ไปที่อาคารสำนักงาน ลิฟท์ Low Zone
การรับยื่นคำร้อง จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. (ไม่พักกลางวัน)
การรับคืนหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. (ไม่พักกลางวัน)
เสาร์ 8.30 - 12.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ อย่างน้อย 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ JVAC รับคำร้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทั่วไป (Single) 1,120 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าทั่วไป (Multiple) 2,260 บาท
ค่าบริการ 535 บาท
ชำระเงินวันยื่นเลย ถ้าไม่ผ่านจะคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ในวันรับหนังสือเดินทาง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่นี่เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น
1) หนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีเล่มเก่าให้นำมาแสดงด้วย
2)
ใบคำร้องขอวีซ่า
3) รูปถ่าย 2x2 นิ้ว สีหรือขาวดำ มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ต้องเป็นรูปที่ถ่ายชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ
4)
แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
5) ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6) ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาลาพักร้อน) ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจาก กระทรวงพาณิชย์
ในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
ในกรณีของผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
7) ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากที่เดิน ทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล ใบสำคัญกาสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด
8) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ที่ยื่นคำร้องหรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จาก หนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวใน ความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
อ้างอิงจากเว็บไซต์
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2078503, 02-6963003
บรรยากาศการยื่นขอวีซ่าที่ JVAC

 

คนไปรอกันแต่เช้า ประตูเปิดให้เข้ารับบัตรคิวเวลา 7.30 น.

หลังจากรับบัตรคิวแล้ว เข้าไปรอด้านในรอเรียกตามคิว เริ่ม 8.30 น.

คนเยอะมากถึงมากที่สุด แนะนำไปรอกันตั้งแต่เช้า
รับบัตรคิว 7.30 จะยื่นเสร็จประมาณ 9.30 น.
เพื่อนๆ บางคนไปกันสาย รับบัตรคิว 11 โมง กว่าจะเสร็จเกือบ 4 โมงเย็นเลย