3.10.59

Osaka Subway 1 Day Pass

ไปที่ตู้แดงๆ นี่ก่อน เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ


เลือกไปที่ Cardแล้วก็เลือกไปที่ One-Day Passได้มาแล้วกับเจ้า Osaka Subway 1 Day Pass